Disclaimer

Re-Spect.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik maken van de Omgekeerde Begroting en de financiële tools op deze website. Het gebruik maken van de Omgekeerde Begroting en de financiële tools op re-spect.nl is op eigen risico. Het wijzigen van formules wordt ten strengste afgeraden. Raadpleeg altijd een keer per jaar een professioneel administratiekantoor of accountant. De Omgekeerde Begroting en de financiële tools op Re-Spect.nl zijn slechts een hulpmiddel om zicht te krijgen op cijfers in je eigen bedrijf.

De Omgekeerde Begroting en de financiële tools op Re-Spect.nl zijn met zorg gemaakt. Alle verwerkte formules en berekeningen zijn getest. We geven echter geen enkele garantie op de Omgekeerde Begroting en de financiële tools op Re-Spect.nl nog impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, nog garanties dat de software niet inbreuk makend is.

Microsoft, Windows, Excel, Office, en/of andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft (microsoft.com).

Privacyverklaring

Re-Spect, gevestigd aan Jan Steenstraat 32 9718LS Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.re-spect.nl/ Jan Steenstraat 32 9718LS Groningen 06 23 65 88 23

Persoonsgegevens die wij verwerken

Re-Spect verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@re-spect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Re-Spect verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Re-Spect analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Re-Spect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Re-Spect neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Re-Spect) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Re-Spect bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in het boekhoudsysteem en CRM-systeem bewaard Re-Spect tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Re-Spect verwijderd.  De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Re-Spect verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Re-Spect verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Re-Spect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Re-Spect gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics (analytische cookie)

Re-Spect wil graag weten hoe haar bezoekers de website gebruiken, hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat zij haar website kan optimaliseren. Re-Spect wil niet dat je ongewenst wordt gevolgd; Re-Spect wil je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor gebruikt zij deze statistieken. De gegevens worden zo goed mogelijk geanonimiseerd: je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Zo kan Re-Spect je niet persoonlijk herleiden.

Op 24 mei 2018 heeft Re-Spect een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder staat het ‘delen van gegevens’ met Google uit. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals Google AdWords en Double Click.

Re-Spect heeft zijn Google Analytics cookie geheel ingericht volgens de AVG. De cookies zullen worden geladen waarbij analytische gegevens worden verzameld. Alle cookies worden om deze reden alsnog gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt om deze reden geen opt-out geboden via de Cookie Info oplossing. Mocht je dit wel willen, dan verwijst Re-Spect je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Deze add-on voorkomt dat de Javascript-code van Google Analytics die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Zie voor een toelichting over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De bewaartermijn in Google Analytics staat door Re-Spect ingesteld op het minimum, 14 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Re-Spect en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@re-spect.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Re-Spect wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Re-Spect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@re-spect.nl